Αποζημίωση από ιατρική ευθύνη

Αποζημίωση από ιατρική ευθύνη

Συχνότατα εμφανίζονται στην εμπειρική πραγματικότητα οι περιπτώσεις βλαβών υγείας, καταλήγουσες μάλιστα κάποτε σε αποβίωση του ασθενούς, οι οποίες ως αιτία έχουν εσφαλμένη ιατρική διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, τεχνικής φύσεως διεξαγωγή εγχειρήματος. Τέτοιο ιατρικό σφάλμα καταγιγνώσκεται επί παρεκκλινούσης των επιστημονικώς παραδεδεγμένων κανόνων και ιατρικώς ενδεδειγμένων ενεργειών επικουρίας εκ μέρους του θεράποντος ιατρού, αναλαβόντος έτσι αυτού υποχρέωση προς αποζημίωση από ιατρική ευθύνη.

Η νομική αντιμεπώπιση των περιπτώσεων ιατρικής ευθύνης, απορρέουσας από ιατρικό σφάλμα, επεκτείνεται στους τρεις κύριους κλάδους ευθύνης του δικαίου.

Θεμελιώνεται δηλαδή, πρωτίστως η αστική ευθύνη, άγουσα σε χρηματική αποζημίωση του θύματος ή ικανοποίηση των συγγενών αυτού σε περίπτωση αποβιώσεως του  πρώτου.

Παράλληλα, ελέγχεται ο αμελήσας ιατρός ως προς την απόδωση σε αυτόν τυχόν ποινικής ευθύνης.

Ενεργοποιούνται δε οι διατάξεις περί πειθαρχικής ευθύνης, αποδιδόμενης από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.

Δεν θα πρέπει ωστόσο να παροράται πως η διαδικασία ενώπιων των δικαστηρίων διακρίνεται για  το χρονοβόρο, ενίοτε δε και κοστοβόρο αυτής, δι’ο και αξιώνεται συνεπής, εξόχως επιμελής και έγκυρη νομική συμπαράσταση.

Πρώτιστο  δε έργο του νομικού συμπαραστάτη είναι να κρίνει το αξιόλογο ή μη των πιθανοτήτων ευδοκίμησης μίας δικαστικής διεκδίκησης αποζημίωσης λόγω ιατρικής ευθύνης. Ως πηγή της  κρίσης του οφείλει ο επιλαμβανόμενος δικηγόρος να επικαλεσθεί το σύνολο του σχετικού αποδεικτικού υλικού, είτε ήδη υφιστάμενου είτε μέλλοντος να συλλεχθεί, και δη κατά συσχέτιση των πάσης φύσεως ιατρικών εγγράφων, είτε των αμέσως προς την προκείμενη περίπτωση συνεχομένων, είτε των αφορώντων το ιατρικό ιστορικό, χωρίς να παραμελείται η συνέντευξη όχι μόνον με τον ίδιο τον παθόντα αλλά αναλόγως καθ’ εκάστη περίπτωση και με τους συγγενείς, ακόμη δε και με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, το μέλημα του δικηγορικού γραφείου μας έγκειται στην ικανοποίηση του συμφέροντος του παρέχοντος προς εμάς την εμπιστοσύνη του προς επιμελή διεκπεραίωση της υπόθεσής του, ως θεμελιώδες τούτο γνώρισμα του αξιόπιστου της απαρεγκλίτως από το γραφείο  μας  ακολουθούμενης πρακτικής.

Call Now Button(+30) 2103633765
WhatsApp WhatsApp Call ~ Κλήση