Ανασφάλιστο όχημα υπαίτιο τροχαίου ατυχήματος

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΥΠΑΙΤΙΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 

Στις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων από οχήματα ανασφάλιστα, δηλαδή οχήματα, οι τυχόν ζημίες από τροχαίο ατύχημα που προκαλούνται εκ των οποίων δεν καλύπτονται από καμία ασφαλιστική εταιρεία, είτε γιατί ο ιδιοκτήτης τους δεν τα είχε ασφαλίσει ποτέ ή γιατί δεν είχε αναεώσει την ασφάλισή τους είτε ακόμη γιατί η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία είχε ασφαλιστεί το εκάστοτε όχημα απώλεσε την άδεια λειτουργίας της ή πτώχευσε, στερείται ο παθών εκ του τροχαίου ατυχήματος του κατ’ αρχήν εγγυητού της αποζημίωσής του για την βλάβη που υπέστη, δηλαδή της ασφαλιστικής εταιρείας του υπαίτιου οχήματος.

Λόγω της εξόχως δυσχερούς, ιδίως εξ οικονομικής επόψεως, καταστάσεως, στην οποία περιέρχεται ένα θύμα τροχαίου ατυχήματος, προκληθέντος από ανασφάλιστο όχημα, έχει θεσπισθεί προς αντιμετώπιση της κατηγορίας αυτής περιπτώσεων η κάλυψη της αδήριτης ανάγκης αποζημίωσης του παθόντος μέσω ενός οργανισμού, ιδρυθέντος ειδικώς προκειμένου να εξασφαλίζει την αποζημίωση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, των οποίων η αποζημίωση εκ μέρους των τακτικώς επιβαρυμένων με την σχετική εγγυητική ευθύνη ασφαλιστικών εταιρειών είναι για διάφορους, περιοριστικώς αναφερομένους στον νόμο λόγους, αδύνατη.

Το ανασφάλιστο όχημα υπαίτιο τροχαίου ατυχήματος, ως περίπτωση επιτακτικής ανάγκης αποκατάστασης των παρ’ αυτού προκληθεισών ζημιών, καλύπτεται από τον εν λόγω οργανισμό, ο οποίος ονομάζεται Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, η παρεχόμενη αποζημίωση εκ του οποίου αφορά περιπτώσεις αποβίωσης, σωματικών βλαβών και, υπό όρους, υλικών ζημιών.

Υπέχει εν γένει ευθύνη το Επικουρικό Κεφάλαιο προς αποζημίωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων κατά τις κάτωθι περιπτώσεις:

1) Το προκληθέν από ανασφάλιστο αυτοκίνητο τροχαίο ατύχημα ή, εν γένει, το προκληθέν από ανασφάλιστο όχημα τροχαίο ατύχημα.

2) Ανάκληση αδείας ή πτώχευση ασφαλιστικής εταιρείας, είτε προ είτε επί εκκρεμούς ασκήσεως αγωγής εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας. 

3) Το προκληθέν από άγνωστο αυτοκίνητο τροχαίο ατύχημα ή, εν γένει, το προκληθέν από άγνωστο όχημα τροχαίο ατύχημα.

4) Το τροχαίο ατύχημα προεκλήθη εκ προθέσεως, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του οδηγού, ως κατά το συνήθως συμβαίνον, η ιδιότητα του κατόχου και του ιδιοκτήτη του οχήματος, άλλως ευθύνεται η ασφαλιστική εταιρεία.

5) Το τροχαίο ατύχημα προεκλήθη από όχημα ειδικού τύπου ή με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6) Καταλογισθείσες αποζημιώσεις σε κατοίκους κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων, προκληθέντων στην Ελλάδα από εγχώρια ή τρίτων χωρών ανασφάλιστα οχήματα ή οχήματα αγνώστων στοιχείων.

 

Το εύρος ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου εν συγκρίσει προς το αντίστοιχο της ασφαλιστικής εταιρείας είναι κατά τι περιορισμένο και δη κυρίως σε τρεις τομείς, ως κάτωθι:

α) Η υπό όρους αποζημίωση των υλικών ζημιών.

β) Η αδυναμία επαναπόληψης της αξίας των ήδη γεγεννηθέντων ή μελλόντων παροχών κοινωνικής ασφάλισης ένεκεν του τροχαίου ατυχήματος.   

γ) Η εξωμοίωση του επιτοκίου των ποσών αποζημίωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου προς το αντίστοιχο επιτόκιο των οφειλών του Δημοσίου, δηλαδή στον περιορισμό αυτού σε ποσοστό 6%.

Άμεση κλήση ~ Direct Call