Ύψος αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα

Ύψος αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα

Ποσοτικά Όρια Ευθύνης Ασφαλιστικών Εταιρειών

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

 

 

 

 

Η μεσολάβηση των ασφαλιστικών εταιρειών εγγυάται την πραγματική απόληψη της οφειλούμενης εξ ενός τροχαίου ατυχήματος αποζημίωσης ελλείψει, συνήθως, επαρκούς οικονομικής φερεγγυότητας του υπαιτίου προσώπου, πολλώ δε μάλλον ενόψει της ευρείας εκτάσεως των συνεπειών που δύναται να συνεπάγεται ένα τροχαίο ατύχημα με συνεπακόλουθο τις υψηλές, κάποτε ασύλληπτου ύψους, αξιούμενες χρηματικές αποζημιώσεις. (tag δικηγόρος τροχαία ατυχήματα)
Η εξασφαλιζόμενη αυτή εγγυητική ευθύνη εκάστης ασφαλιστικής εταιρείας για κάθε τροχαίο ατύχημα δεν είναι απεριόριστη αλλά εξικνείται έως ενός, ανά χρονικά διαστήματα, νομοθετικώς προσδιοριζομένου ποσού, το επιπλέον του οποίου μόνον υπόλογος προς απόδωση επανακαθίσταται το ίδιο το φυσικό πρόσωπο του προκαλέσαντος το τροχαίο ατύχημα. (tag δικηγόρος τροχαία ατυχήματα)
Ωστόσο, το όριο της ασφαλιστικής ευθύνης για κάθε τροχαίο ατύχημα τυγχάνει ιδαιτέρως διευρυμένο, ώστε ευχερώς να υπερκαλύπτει το πλήθος των βαρυτάτων ακόμη περιπτώσεων τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, αξιούντων λίαν υψηλά ποσά προς αποκατάσταση, απολειπομένων κατά τούτο μόλις ελαχίστων περιπτώσεων ασφαλιστικώς ακαλύπτων, σπανίως ανακυπτομένων.  (tag δικηγόρος τροχαία ατυχήματα)
Για τα τροχαία ατυχήματα, συνεπώς, που λαμβάνουν χώρα από 1ης Ιανουαρίου 2017 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης δεν μπορεί να είναι κατώτερα από, σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 ευρώ ανά θύμα και σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.220.000 ευρώ ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.  Ο εξειδικευμένος δικηγόρος για τροχαία ατυχήματα είναι που εξασφαλίζει, ωστόσο, την υψηλότερη καθ' εκάστη πραγματιή περίπτωση απόληψη αποζημίωσης.  (tag δικηγόρος τροχαία ατυχήματα)
Τα αντίστοιχα ποσά για τα προγενεστέρως του έτους 2017 επισυμβάντα τροχαία ατυχήματα ανέρχονται σε 1.000.000 ευρώ.
(tag δικηγόρος τροχαία ατυχήματα)

 

Άμεση κλήση ~ Direct Call