Εγκατάλειψη θύματος τροχαίου ατυχήματος από άγνωστο όχημα

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

Στις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων από οχήματα, οι οδηγοί των οποίων έσπευσαν να εγκαταλείψουν τον τόπο του ατυχήματος, καταλείποντας αβοήθητο το θύμα, εκτός της επαύξησης του κινδύνου επί της σωματικής αρτιότητας ή ακόμη και επί της ζωής που ήδη εκ του ατυχήματος διάγει το θύμα, επέρχεται ως επιπρόσθετη συνέπεια, εάν παραμείνει ανεντόπιστο το ζημιογόνο όχημα, το να στερείται ο παθών εκ του τροχαίου ατυχήματος του κατ’ αρχήν εγγυητού της αποζημίωσής του για την βλάβη που υπόκειται, δηλαδή της ασφαλιστικής εταιρείας του υπαίτιου οχήματος καθώς αυτό παραμένει άγνωστο.

 

Λόγω της εξόχως δυσχερούς, ιδίως εξ οικονομικής επόψεως, καταστάσεως, στην οποία περιέρχεται ένα εγκατελελειμμένο σε προκληθέν από άγνωστο όχημα τροχαίο ατύχημα θύμα, έχει θεσπισθεί προς αντιμετώπιση της κατηγορίας αυτής περιπτώσεων η κάλυψη της αδήριτης ανάγκης αποζημίωσης του παθόντος μέσω ενός οργανισμού, ιδρυθέντος ειδικώς προκειμένου να εξασφαλίζει την αποζημίωση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, των οποίων η αποζημίωση εκ μέρους των τακτικώς επιβαρυμένων με την σχετική εγγυητική ευθύνη ασφαλιστικών εταιρειών είναι για διάφορους, περιοριστικώς αναφερομένους στον νόμο λόγους, αδύνατη.

 

Η εγκατάλειψη θύματος τροχαίου ατυχήματος καλύπτεται, λοιπόν, ως προς τις επιτακτικές ανάγκες που επιφέρει από τον εν εν λόγω οργανισμό, ο οποίος ονομάζεται Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, η παρεχόμενη αποζημίωση εκ του οποίου αφορά περιπτώσεις αποβίωσης, σωματικών βλαβών και, υπό όρους, υλικών ζημιών.

Υπέχει το Επικουρικό Κεφάλαιο εν γένει ευθύνη προς αποζημίωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων κατά τις κάτωθι περιπτώσεις:

1) Το προκληθέν από άγνωστο αυτοκίνητο τροχαίο ατύχημα ή, εν γένει, το προκληθέν από άγνωστο όχημα τροχαίο ατύχημα.

2) Το προκληθέν από ανασφάλιστο αυτοκίνητο τροχαίο ατύχημα ή, εν γένει, το προκληθέν από ανασφάλιστο όχημα τροχαίο ατύχημα.

3) Το τροχαίο ατύχημα προεκλήθη εκ προθέσεως, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του οδηγού, ως κατά το συνήθως συμβαίνον, η ιδιότητα του κατόχου και του ιδιοκτήτη του οχήματος, άλλως ευθύνεται η ασφαλιστική εταιρεία.

4) Ανάκληση αδείας ή πτώχευση ασφαλιστικής εταιρείας, είτε προ είτε επί εκκρεμούς ασκήσεως αγωγής εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας.  

5) Το τροχαίο ατύχημα προεκλήθη από όχημα ειδικού τύπου ή με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6) Καταλογισθείσες αποζημιώσεις σε κατοίκους κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων, προκληθέντων στην Ελλάδα από εγχώρια ή τρίτων χωρών ανασφάλιστα οχήματα ή οχήματα αγνώστων στοιχείων.

 

Το εύρος ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου εν συγκρίσει προς το αντίστοιχο της ασφαλιστικής εταιρείας είναι κατά τι περιορισμένο και δη κυρίως σε τρεις τομείς, ως κάτωθι:

α) Η υπό όρους αποζημίωση των υλικών ζημιών.

β) Η αδυναμία επαναπόληψης της αξίας των ήδη γεγεννηθέντων ή μελλόντων παροχών κοινωνικής ασφάλισης ένεκεν του τροχαίου ατυχήματος.   

γ) Η εξωμοίωση του επιτοκίου των ποσών αποζημίωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου προς το αντίστοιχο επιτόκιο των οφειλών του Δημοσίου, δηλαδή στον περιορισμό αυτού σε ποσοστό 6%.

Άμεση κλήση ~ Direct Call