Φορολογικό ποινικό δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ, Μ.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το φορολογικό ποινικό δίκαιο συνιστά έναν ιδιαίτερο και εξειδικευμένο τομέα για το ποινικό δίκαιο και τον εφαρμοστή του δικηγόρο.

Η σημασία και η συχνότητα των σχετιζομένων με το φορολογικό ποινικό δίκαιο υποθέσεων βαίνουν διαχρονικώς αυξανόμενες λίαν, ιδίως εν όψει των σύγχρονων πολυπλοκότερων και πολυσχιδών ανακυπτομένων ζητημάτων, με επακόλουθη συνέπεια την εμπλοκή του δικαστικού συστήματος και μάλιστα ακόμη και υπό την ποινική αυτού διάσταση.

Εξάλλου, με διαδοχικές πρόσφατες νομοθετικές ως και νομολογιακές εξελίξεις, τόσο κατά το ποινικό όσο και το διοικητικό δίκαιο, ακόμη δε και από τα αντίστοιχα ανώτατα δικαστήρια, ήτοι τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρέχονται πλέον επιπρόσθετα πλείστα, κατά περίπτωση, επιχειρήματα υπέρ του εκάστοτε κατηγορουμένου, δυνάμενα κάποτε να καθοδηγήσουν ακόμη και στην πλήρη απαλλαγή του ή έστω στην καταλυτική ελάφρυνση της ποινικής αντιμετώπισής του.

Στα εγκλήματα φοροδιαφυγής, προς αποφυγή πληρωμής φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι :

1) Απόκρυψη εισοδήματος

2) Απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων

3) Παράλειψη υποβολής δήλωσης φορολογικής

4) Υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογικής

5) Εγγραφές με εικονικές δαπάνες

Στα εγκλήματα φοροδιαφυγής προς αποφυγή πληρωμής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι:

6) Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση, συμφηφισμός, έκπτωση, επιστροφή, διακράτηση των ανωτέρω φόρων

7) Παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων.

8) Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρου πλοίων

Επιπλέον,

9) Πλαστά τιμολόγια ή εικονικά τιμολόγια, τόσο η έκδοση όσο και η αποδοχή αυτών.

Οι δε επαπειλούμενες ποινές κυμαίνονται, ανά περίπτωση, από ένα έτος φυλάκισης έως και 15 έτη κάθειρξης.

Το Δικηγορικό Γραφείο του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Ε. Σωτηρόπουλου διασφαλίζει την άρτια και ενδελεχή διαχείριση των υποθέσεων φορολογικού ποινικού δικαίου, διεκπεραιώνοντας με εξαντλητική σπουδή τα ποικίλα αναφυόμενα σχετικά θέματα.

δικηγόρος φοροδιαφυγή εικονικά ΦΠΑ

δικηγόρος φοροδιαφυγή εικονικά ΦΠΑ

Άμεση κλήση ~ Direct Call