Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης / Διεθνής Έκδοση Κρατούμενου

Δικηγόρος ποινικολόγος, ποινικό δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος ποινικό δίκαιο, δικηγόρος Άρειο Πάγο, δικηγόρος Αθήνα

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ παρ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

__________________________________

ευρωπαϊκό ένταλμα έκδοση δικηγόρος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

 

Τόσο η Διεθνής Έκδοση κρατούμενου σε τρίτη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εν παραδείγματι από την Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία, την Αφρική αλλά και την Ρωσία ή την Σκανδιναβία, όσο και η έκδοση αλλοδαπού σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν διαδικασίες όλως ιδιάζουσες εν σχέσει προς το τακτικό ποινικό δικονομικό δίκαιο καθώς διέπονται από ιδιαίτερους κανόνες, τόσο εθνικούς όσο και διεθνείς, ήτοι θεσπιζόμενους από διμερείς ή πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις, η δε έκδοση εντός της Ευρώπης και δη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διέπεται, κατά κανόνα αν και όχι αποκλειστικώς, από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.

 

Διακρίνονται αμφότερες οι διαδικασίες,  ήτοι αφενός το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και αφετέρου η Διεθνής Έκδοση αλλοδαπού για την ταχύτητα διεκπεραίωσής τους καθώς ο προς έκδοση κρατούμενος, άλλως ακριβέστερα ο νομικός συμπαραστάτης του, διαθέτει ασφυκτικά χρονικά πλαίσια αντιδράσεως δια της ασκήσεως των αναγκαίων νομικών ενεργειών.

 

Η διεθνής έκδοση κρατούμενου ως διαδικασία δύναται ανά περίπτωση να εξελιχθεί ως πολυσχιδής καθώς τα κατά νόμον διατιθέμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα είναι πολυάριθμα, εξικνούμενα όχι μόνον έως το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αλλά, εν δυνάμει, και έως το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακόμη δε και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνυομένης ως εκ τούτου της ποικιλόμορφης νομικής φύσης της διαδικασίας έκδοσης, ρυθμιζομένης ταύτης όχι μόνον από το ποινικό δίκαιο αλλά, επιπλέον, από το διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο, έτι δε περαιτέρω και από αυτό ακόμη το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα τόσο ως υπό το διοικητικό τμήμα αυτού όσο και υπό το τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξασφαλιζόμενο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 

Έτερη δε εναλλακτική δυνατότητα των ανωτέρω διεθνών διαδικασιών είναι η έκτιση ποινής στην Ελλάδα, ήτοι της ποινής που επεβλήθη από δικαστήριο αλλοδαπού κράτους σε Έλληνα πολίτη ή κάτοικο της Ελλάδος. Προκειμένου δε να επιτευχθεί η έκτιση ποινής στην Ελλάδα αξιώνεται η τήρηση ιδιαίτερων νομικών ενεργειών.

 

Το Δικηγορικό Γραφείο Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες, καθοδηγούμενο από τον Ποινικολόγο Δικηγόρο Γ. Ε. Σωτηρόπουλο, παρ’ Αρείω Πάγω, εξασφαλίζει την αναγκαία ταχύτατη και νομοτεχνικώς άρτια νομική εκπροσώπηση του προς έκδοση προσώπου.

ευρωπαϊκό ένταλμα έκδοση δικηγόρος

 

Άμεση κλήση ~ Direct Call