Ποινική & Αστική ευθύνη ιατρών

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ, Μ.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

.

.

ΠΟΙΝΙΚΗ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ

Συχνά εμφανίζονται στην εμπειρική πραγματικότητα οι περιπτώσεις βλαβών υγείας, καταλήγουσες μάλιστα κάποτε σε αποβίωση του ασθενούς, οι οποίες ως αιτία έχουν εσφαλμένη ιατρική διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, τεχνικής φύσεως διεξαγωγή εγχειρήματος. Τέτοιο ιατρικό σφάλμα καταγιγνώσκεται επί παρεκκλινούσης των επιστημονικώς παραδεδεγμένων κανόνων και ιατρικώς ενδεδειγμένων ενεργειών επικουρίας εκ μέρους του θεράποντος ιατρού. ιατρικό σφάλμα δικηγόρος υπεράσπιση

Αντίθετα εντούτοις, αποφάσκεται μία τέτοια ευθύνη, του ιατρού κατ’ ακολουθίαν απαλασσομένου, εν περιπτώσει όχι μόνον άρτιας και ιατρικώς ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής αλλά ακόμη και επί επιστημονικώς αμφισβητούμενης ή και σαφώς εσφαλμένης κατά την κρατούσα θεώρηση θεραπευτικής μεθόδου μεν, πλην όμως ελλείψεως των ειδικοτέρων κατά νόμον αντικειμενικών και υποκειμενικών όρων καταγνώσεως τόσο του ποινικού αξιοποίνου όσο και της αστικής ευθύνης.

Η νομική αντιμετώπιση των περιπτώσεων ιατρικής ευθύνης, απορρέουσας από ιατρικό σφάλμα, επεκτείνεται στους τρεις κύριους κλάδους ευθύνης του δικαίου.

Θεμελιώνεται δηλαδή, πρωτίστως η αστική ευθύνη, άγουσα σε χρηματική αποζημίωση του θύματος ή ικανοποίηση των συγγενών αυτού σε περίπτωση αποβιώσεως του  πρώτου.

Παράλληλα, ελέγχεται ο αμελήσας ιατρός ως προς την απόδωση σε αυτόν τυχόν ποινικής ευθύνης.

Ενεργοποιούνται δε οι διατάξεις περί πειθαρχικής ευθύνης, αποδιδόμενης από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.

Δεν θα πρέπει ωστόσο να παροράται πως η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων διακρίνεται για  το χρονοβόρο, ενίοτε δε και κοστοβόρο αυτής, δι’ ο και αξιώνεται συνεπής, εξόχως επιμελής και έγκυρη νομική συμπαράσταση.   

Πρώτιστο  δε έργο του νομικού συμπαραστάτη, είτε από την πλευρά του ασθενούς ή της οικογενείας του είτε από την πλευρά του ιατρού, είναι να κρίνει το αξιόλογο ή μη των πιθανοτήτων ευδοκίμησης αφενός μίας δικαστικής διεκδίκησης αποζημίωσης λόγω ιατρικής ευθύνης και αφετέρου της κατάγνωσης ποινικής ευθύνης ή αντίθετα, από την πλευρά του θεράποντος ιατρού, της ανταπόδειξης αυτών. Ως πηγή της  κρίσης του οφείλει ο επιλαμβανόμενος δικηγόρος να επικαλεσθεί το σύνολο του σχετικού αποδεικτικού υλικού, είτε ήδη υφιστάμενου είτε μέλλοντος να συλλεχθεί, και δη κατά συσχέτιση των πάσης φύσεως ιατρικών εγγράφων, είτε των αμέσως προς την προκείμενη περίπτωση συνεχομένων, είτε των αφορώντων το ιατρικό ιστορικό, χωρίς να παραμελείται η συνέντευξη όχι μόνον με τον ίδιο τον παθόντα ή αντίθετα τον ιατρό, αλλά αναλόγως καθ’ εκάστη περίπτωση και με τους συγγενείς, ακόμη δε και με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, το μέλημα του δικηγορικού γραφείου μας έγκειται στην ικανοποίηση του συμφέροντος του παρέχοντος προς εμάς την εμπιστοσύνη του προς επιμελή διεκπεραίωση της υπόθεσής του, ως θεμελιώδες τούτο γνώρισμα του αξιόπιστου της απαρεγκλίτως από το γραφείο  μας  ακολουθούμενης πρακτικής.

 

ιατρικό σφάλμα δικηγόρος υπεράσπιση

 

ιατρική ευθύνη, ιατρικό σφάλμα, ιατρικό λάθος, αποζημίωση, δικηγόρος, παρ Αρείω Πάγω, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, www.seglawoffice.gr

 

Άμεση κλήση ~ Direct Call