Μήνυση, έγκληση, υποστήριξη κατηγορίας, πολιτική αγωγή

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ παρ’ Αρείω Πάγω, Μ.Δ.Ε.

 

ΜΗΝΥΣΗ -ΕΓΚΛΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ο Δικηγόρος Ποινικολόγος Γεώργιος Σωτηρόπουλος ενδελεχώς και με άκρα νομική συνέπεια προετοιμάζει, ασκεί και προάγει την πρέπουσα καθ’ εκάστη περίπτωση μήνυση, άλλως έγκληση ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα προς προάσπιση του θύματος εγκληματικής ενέργειας καθώς η δίωξη του εγκλήματος, μέσω της οποίας και μόνον βρίσκει έννομη προστασία το θύμα εγκλήματος, απαιτεί πρωτίστως να περιέλθει η τέλεση του τελευταίου σε γνώση των εισαγγελικών αρχών, ένας όρος που πληρείται μέσω της άσκησης έγκλησης από τον θιγόμενο ή μήνυσης από τον οιονδήποτε πολίτη, κατά τις νόμιμες διακρίσεις και προϋποθέσεις.
Ο δικηγόρος ποινικολόγος Γεώργιος Σωτηρόπουλος, ως διατηρών εκτενή εμπειρία καθώς και στέρεη νομική δογματική κατάρτιση επί ποινικών υποθέσεων, διεκπεραιώνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς επιτυχή εκτέλεση της προερχόμενης από θύμα εγκλήματος εντολής άσκησης των ενδεδειγμένων νομικών ενεργειών προς μήνυση ή έγκληση ενώπιον του εισαγγελέα και δη διερχόμενος όλων των σταδίων της ποινικής προδικασίας και κύριας, ήτοι ενώπιον του ακροατηρίου, διαδικασίας.
Άμεση κλήση ~ Direct Call