Ανάκριση σε Εισαγγελέα, Ανακριτή & Συμβούλιο (Ποινική Προδικασία)

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Ποινικού Δικαίου, Μ.Δ.Ε.

ΑΝΑΚΡΙΣΗ σε ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΑΝΑΚΡΙΤΗ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ)

Πλέον σημαντικό είναι το στάδιο της ποινικής προδικασίας, αυτό δηλαδή, το οποίο προηγείται της κυρίας ποινικής διαδικασίας, της ενώπιον του ακροατηρίου, δηλαδή στο αρμόδιο καθ’ έκαστον είδος υποθέσεως ποινικό δικαστήριο.
Ο ποινικά ελεγχόμενος τίθεται κατά την προδικασία ενώπιον της κρίσεως του εισαγγελεα και -όταν αφορά η κατηγορία κακούργημα- του ανακριτη με τελικό κριτή, συνήθως, το δικαστικό συμβούλιο, όπου ο συνήγορος ποινικολογος δικηγορος ως νομικός παραστάτης του κατηγορουμένου καταβάλει την δέουσα άκρα επιμέλεια.
Η σημασία της προδικασίας -με βαρύτερης σημασίας της σχετικής με την ανάκριση προς τον εισαγγελέα, ανακριτή και δικαστικό συμβούλιο κατά την οποία δέον όπως ενεργεί με ιδιάζουσα επιμέλεια ο παραστάτης δικηγόρος ποινικού δικαίου- έγκειται αφενός στο ότι εκεί προσδιορίζεται η βαρύτητα της ελεγχόμενης ποινικά πράξης, ως αυτή θα κριθεί τελικά αργότερα ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, αφετέρου στο ότι εξικνείται δυνητικά έως του σημείου της πλήρους ακόμη απαλλαγής του ποινικά ελεγχομένου προσώπου.
Πρόδηλη συνεπώς καθίσταται η κρισιμότητα των νομικών χειρισμών, των οποίων οφείλει στο στάδιο αυτό να διέλθει ο δικηγορος υπερασπιστής του κατηγορουμένου, όπου ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στην ανακριση ασκούν ιδαίτερη πίεση προς την κατεύθυνση της αυστηρότητας της ποινικής μεταχείρισης του κατηγορουμένου, οφείλων εδώ, ιδίως ενώπιον του ανακριτη και εισαγγελεα, να αντιπαραθέτει τα κρίσιμα πραγματικά και νομικά επιχειρήματα ο συνήγορος ποινικολόγος δικηγόρος.
Ο ποινικολόγος δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος, κατέχων ιδιαίτερη εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο, εξαντλεί κάθε παρεχόμενη από το ποινικό δικαιικό σύστημα νομική δυνατότητα προκειμένου να επιτύχει είτε την βελτίωση της θέσης του ελεγχόμενου προσώπου ήδη κατά το κρίσιμο αυτό στάδιο της προδικασίας, κυρίως δε κατά την Ανάκριση προς τον Εισαγγελέα, Ανακριτή και Δικαστικό Συμβούλιο ώστε ευχερέστερα αργότερα να αναπτύξει την υπεράσπισή του κατά το κύριο τμήμα της ποινικής διαδικασίας ενώπιον του ακροατηρίου του δικαστηρίου, είτε ακόμη την καθ’ ολοκληρίαν απαλλαγή από κάθε κατηγορία του ελεγχόμενου προσώπου, ήδη κατά την προδικασία, και δη στην ανακριση ο ανακριτής και ο εισαγγελέας ως ο δικηγορος επιδιώκει, χωρίς καν να χρειασθεί να αχθεί η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. 
Άμεση κλήση ~ Direct Call