Διεθνές & ευρωπαϊκό δίκαιο

Δικηγόρος Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, Δικηγόρος Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου, Δικηγόρος Αθήνας Γεώργιος Σωτηρόπουλος

Ευθεία προσφυγή & Εκπροσώπηση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου & του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσφυγές & εκπροσώπηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Δικηγόρος Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικηγόρος Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικηγόρος Ευρωπαϊκό δίκαιο Γεώργιος Σωτηρόπουλος
απαγωγή παιδιών δικηγόρος, απαγωγή τέκνων δικηγόρος, αρπαγή ανηλίκων τέκνων δικηγόρος, απαγωγή ανηλίκων παιδιών δικηγόρος, www.seglawoffice.gr

Άδειες διαμονής στην Ελλάδα σε διεθνείς επενδυτές (Golden Visa)

Διεθνής απαγωγή παιδιών / αρπαγή ανηλίκων τέκνων

Golden visa Greece Athens lawyer; residence investors greece lawyer athens George Sotiropoulos; invetsment greece lawyer lawfirm athens .

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω & Συμβουλίω της Επικρατείας, Μ.Δ.Ε.

 

διεθνές ευρωπαϊκό δίκαιο δικηγόρος

Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο

διεθνές ευρωπαϊκό δίκαιο δικηγόρος

Η εκτενής ανάπτυξη διαπροσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ πολιτών κατοίκων και υπηκόων διαφόρων μεταξύ τους κρατών, τόσον στην Ευρώπη όσον και διεθνώς, ως ίδιον του σύγχρονου, γεωμετρικά διευρυνόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος, δεν αποφεύγει να συνεπιφέρει το εγγενές των διανθρώπινων σχέσεων στοιχείο, εκείνο της ενίοτε ανώμαλης εξέλιξης τους.
Στην περίπτωση λοιπόν διατρώσεως της σχέσεως είναι που παρεμβαίνει το δίκαιο και δη το διεθνές & ευρωπαϊκό δίκαιο, κατ’ αναλογία προς την προέλευση εκάστης σχέσεως, απορρέουσας δηλαδή ταύτης εκ πολιτών είτε οιωνδήποτε κρατών είτε κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιλαμβανόμενα της επίλυσης των ανακυπτόμενων νομικών διαφορών δικαστήρια είναι συχνότερα τα ίδια τα εθνικά εκάστου κράτους δικαστήρια, εφαρμόζοντα είτε το ίδιον αυτών ή αλλοδαπό εθνικό περί εκάστου τύπου διεθνών σχέσεων δίκαιο είτε το διεθνές δίκαιο, ως αυτό αποτυπώνεται κυρίως σε διεθνείς ή και σε διμερείς  συμβάσεις μεταξύ κρατών αλλά και  διεθνών οργανισμών ακόμη, όπως και σε κανονιστικά κείμενα τινών εκ των τελευταίων.
Η νομική φύση δε των κανόνων δικαίου τόσο στο διεθνές δίκαιο όσο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, άπτεται τόσο των ουσιαστικού όσο και των δικονομικού δικαίου κανόνων, δηλαδή ρυθμίζουν προσβλέπουν οι εν λόγω κανόνες στο να ρυθμίζουν τόσο την ουσία της διαφοράς όσο και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τα επιλαμβανόμενα δικαστήρια.
Τομείς του δικαίου, στη διεθνή ή ευρωπαϊκή διάστασή του, που ενεργοποιούνται προς ρύθμιση των ποικίλων νομικών καταστάσεων ή επίλυση των αναφυομένων διαφορών είναι ενδεικτικώς:
Το οικογενειακό διεθνές & ευρωπαϊκό δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ μελών της οικογενείας. Συνήθεις μορφές που  λαμβάνει εδώ η διάσπαση των σχέσεων είναι το διαζύγιο μεταξύ νυμφευμένων ζευγαριών διαφορετικών μεταξύ τους υπηκοοτήτων ή ιθαγενειών ή τόπων κατοικίας κατόπιν της διαζεύξεως· δεν σπανίζει δε η διεθνής απαγωγή τέκνων από γονέα, δηλαδή η άνευ νομίμου δικαιώματος παρακράτηση των εκ του γάμου τέκνων στη χώρα του ενός γονέα, πρώην συζύγου.
Το κληρονομικό διεθνές & ευρωπαϊκό δίκαιο, δηλαδή το ρυθμίζον την διάθεση της περιουσίας απωλεσθέντος προσώπου,  είτε κατά το υποκειμενικό στοιχείο, ήτοι το πρόσωπο των κληρονόμων που διαβιούν εκτός της χώρας του απωλεσθέντος προσώπου, είτε  κατά το αντικειμενικό στοιχείο, ήτοι τα ίδια τα κληρονομιιαία αντικείμενα, συνήθως ακίνητα ή χρηματικές τραπεζικές καταθέσεις, κείμενα σε αλλοδαπά σε σχέση  με τον κληνονομούμενο κράτη.
Το διεθνές δίκαιο ή ευρωπαϊκό δίκαιο των αδικοπραξιών, δηλαδή το δικαίωμα προς απόληψη αποζημίωσης θύματος αμελούς ή σκόπιμης ζημιογόνας ενέργειας, ενέχουσας διεθνή χαρακτήρα. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι και εδώ τροχαία ατυχήματα μεταξύ οχημάτων με αλλοδαπές μεταξύ τους ή σε σχέση με τον τόπο του ατυχήματος πινακίδες· ιατρικά σφάλματα σε αλλοδαπά νοσηλευτικά ιδρύματα· ζημίες εξ εμπορικών συναλλαγών όταν αυτές δεν είναι απλές παραβιάσεις συμβάσεων· πάσης φύσεως ατυχήματα ή σκόπιμες ζημιογόνες ενέργειες λαμβάνοντα χώρα σε αλλοδαπά εδάφη.
Το διεθνές ή ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων, δηλαδή το ρυθμίζον τις διεθνείς εμπορικές & επαγγελματικές εν γένει συναλλαγές.
Το δίκαιο των αλλοδαπών, το ρυθμίζον δηλαδή τους όρους λήψης υπηκοότητας και ιθαγένειας ενός κράτους καθώς και άδειας παραμονής και εργασίας για αλλοδαπούς  υπηκόους κρατών. Κύριο αντικείμενο εδώ είναι η  έκδοση άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές επιχειρηματίες, ως και στις  οικογένειές τους.
Το Διεθνές Δικηγορικό Γραφείο Γεώργιος Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες διεκπεραιώνει με συνέπεια και αρτιότητα υποθέσεις απτόμενες Ευρωπαϊκού & Διεθνούς Δικαίου.

 

Άμεση κλήση ~ Direct Call